برگزاري جلسه هم انديشي حوزه نظارت و وصول مطالبات صندوق استان لرستان

برگزاری جلسه هم اندیشی حوزه نظارت و وصول مطالبات با حضور مدیر صندوق استان،کلیه پرسنل و نیروهای حق الزحمه ایی استان در مورخ 98/2/15در محل صندوق استان برگزار گردید.

آقای طاهری مدیر صندوق استان در این جلسه ضمن رهنمودهای لازم جهت پیش برد اهداف صندوق به کلیه نیروهای صندوق استان تاکید بر نظم و انضباط در انجام کارهای محوله،برخورد مناسب با ارباب رجوع و برنامه ریزی دقیق مطابق با دستور العمل وصول مطالبات جهت کاهش معوقات و همچنین پیگیری طرح هایی که در سیل اخیر آسیبی ندیده اندو نظارت صحیح و به موقع از طرح ها داشتند.

در ادامه کارشناسان نظارت و وصول مطالبات و حقوقی گزارشی از عملکرد سال گذشته ،تشریح عملکرد نیروها و تبیین برنامه های سالجاری استان را ارائه نمودند.